wangchong911

快失传的69种折纸,太宝贵了,给孩子留着

m15822496898:

非金属:胡闹:莪程:

     


高山上的来客:蒲公英:zhaoxinmin1964:玉柱峰:老五仗势不欺人:捕鱼者:

   

   

       

    

         

     

           

      

             

       

               

        

      1、会跳的青蛙        

        

                 

         

         


         

         

         


2、无篷小船

         

         

         


3、风轮

         

         

         


         

         

         


4、气球           

         

         

         


5、有篷小船

         

         

         


         

         

         


         

         

         


6、十字飞镖           

         

         

         


         

         

         


7、东南西北

         

         

         


         

         

         


8、帆船

         

         

         


         

         

         


9、千纸鹤

         

         

         


         

         

         


10、尖头飞机

         

         

         


         

         

         


11、平头飞机

         

         

         


12、信封

         

         

         


13、爱心

         

         

         


         

         

         


         

         

         


14、五角星

         

         

         


         

         

         


15、小鬼

         

         

         


         

         

         


16、巫婆

         

         

         


         

         

         


17、站立的公鸡

         

         

         


         

         

         


         

         

         


18、蹲着的公鸡

         

         

         


19、小猪           

         

         

         


         

         

         


20、小猫

         

         

         


21、白胡子黑猫         

         

         

         

         

         

         

         
         

         

         

         
         

         

         

         

         

         

         


22、竖起耳朵的小兔

         

         

         


23、兔子盒子

         

         

         


         

         

         


24、小猫钓鱼

         

         

         


         

         

         


25、斑点狗

         

         

         


         

         

         


26、腊肠狗

         

         

         


         

         

         


27、绵羊

         

         

         


         

         

         


28小老鼠

         

         

         


         

         

         


29、卷曲的小老鼠

         

         

         


         

         

         


30、鹦鹉

         

         

         


         

         

         

         
         

         

         

         

         

         

         


31、奶牛

         

         

         


         

         

         


32、马

         

         

         


         

         

         


33、仓鼠

         

         

         


         

         

         


34、松鼠

         

         

         


         

         

         


35、鼹鼠

         

         

         


         

         

         


36、小鸟

         

         

         


         

         

         


         

         

         


37、鸽子

         

         

         


         

         

         


38、考拉

         

         

         


         

         

         


39、狐狸

         

         

         


         

         

         


40、蜻蜓

         

         

         


         

         

         


41、蝎子

         

         

         


         

         

         


42、螳螂

         

         

         


         

         

         


43、野猪

         

         

         


         

         

         


44、鳄鱼

         

         

         


         

         

         


45、鹈鹕

         

         

         


         

         

         


46、蛇

         

         

         


         

         

         


47、瓢虫

         

         

         


         

         

         


48、蜥蜴

         

         

         


         

         

         


49、甲虫

         

         

         


         

         

         


50、蝗虫

         

         

         


         

         

         


51、蝉

         

         

         


         

         

         


52、蝴蝶

         

         

         


         

         

         


53、飞蝴蝶

         

         

         


         

         

         


54、天鹅

         

         

         


         

         

         


55、纸鹤

         

         

         


         

         

         


         

         

         


56、乌鸦

         

         

         


         

         

         


57、海鸥

         

         

         


         

         

         


58、燕子

         

         

         


         

         

         


附赠几种:

         

         

         


59、小象

         

         

         


         

         

         


60、狮子

         

         

         


         

         

         


61、雄狮

         

         

         


         

         

         


62、骆驼

         

         

         


         

         

         


63、鸵鸟

         

         

         


         

         

         


64、猴子

         

         

         


         

         

         


65猴子家族

         

         

         


         

         

         


66背着的猴子

         

         

         


         

         

         


67抱着的猴子

         

         

         


         

         

         


68、河马

         

         

         


         

         

         


69、长颈鹿

         

         

         


         

         

         

        
        

        

        

       
       

       

       

      
      

      

      

     
     

     

     

    
    

    

    

   
   

  
 

沙耶:

你们喜欢这样的女孩子吗【眨眼】

唔,别看我,我是男孩子|ω・)